Fferm solar arfaethedig yng Nghoed Elái, Tonyrefail / Proposed solar farm at Coed Ely, Tonyrefail

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi y byddwn ni’n cyflwyno cais cynllunio ar gyfer fferm solar
ar raddfa fawr ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn fuan. Bydd y datblygiad
arfaethedig yn cael ei leoli ar hen safle glofa Coed Elái, safle teras 84 erw i’r gorllewin
o anheddiad Coed Elái. Mae’r safle yn eiddo i’r Cyngor a phan fydd y datblygiad wedi’i
adeiladu, bydd yn ased sy’n eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Mae Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2016
yn ei gwneud yn ofynnol i geisiadau cynllunio drafft fod ar gael ar gyfer sylwadau am o leiaf
28 diwrnod cyn eu cyflwyno’n ffurfiol i’r Cyngor. Rydyn ni nawr yn gwneud hyn ar ran y Cyngor.

Bydd y gweithdrefnau ymgynghori cynllunio arferol yn dal i gael eu dilyn gan yr Awdurdod
Cynllunio wrth benderfynu ar y cais.

Mae modd lawrlwytho dogfennau’r cais cynllunio drafft o’r dudalen yma ar ein gwefan.

Os hoffech chi wneud unrhyw sylwadau ar y cais arfaethedig, cyfeiriwch nhw at:
[email protected]
neu
The Urbanists, The Creative Quarter, 8a Arcêd Morgan, Caerdydd, CF10 1AF erbyn 8 Awst 2023.

 


 

We are pleased to announce that we will soon be submitting a planning application for a

large-scale solar farm on behalf of Rhondda Cynon Taf County Borough Council. The
proposed development will be located on the former Coed Ely colliery site; an 84-acre
terraced site to located to the west of the settlement of Coed Ely. The site is owned by the
Council and when the development is constructed, it will be an asset owned by Rhondda
Cynon Taf County Borough Council.

The Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales)
(Amendment) Order 2016 requires draft planning applications to be available for comments
for a minimum period of 28 days prior to formal submission to the Council. We are now
undertaking this on behalf of the Council.

The usual planning consultation procedures will still be followed by the Planning Authority
whilst determining the application.

The draft planning application documents are therefore available to download from this page
of our website.

Cynnwys Cais Cynllunio Coed Elái / Coed Ely Planning Application Contents
Byrddau Ymgysylltu â’r Cyhoedd / Engagement Boards
Ffurflen Adborth / Engagement Feedback Form
Cais Drafft / Application Forms

Cynllun Lleoliad y Safle 1 / Site Location Plan 1
Cynllun Lleoliad y Safle 2 / Site Location Plan 2
Cynllun Lleoliad y Safle 1 / Site Location Plan 3
Cynllun y Safle Presennol 1 / Existing Site Plan 1
Cynllun y Safle Presennol 2 / Existing Site Plan 2
Cynllun y Safle Presennol 3 / Existing Site Plan 3
Cynllun Bloc Paneli Solar / Solar Block Plan
Cynllun Bloc Solar gyda Thopograffi / Solar Block Plan – With Topography
Cynllun Bloc Solar gyda Geogyfeirio / Solar Block Plan – With Georeference
Manylion Strwythurol yr Arae Solar – Solar Array Structural Details
Ffens, Gât a Manylion y TCC – Fence, Gate and Proposed CCTV Detail
Manylion Is-orsaf Cwsmer / Customer Substation Detail
Manylion Is-orsaf Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarthu / DNO Substation Detail
Manylion Is-orsaf Solar / Solar Substation Detail
Is-orsaf Gwifren Breifat / Private Wire Substation
Manylion Caban Sbâr / Spare Cabin Details
Cynllun Teledu Cylch Cyfyng (TCC) y Fferm Solar / Solar Farm CCTV Layout
Dadansoddiad Llwybr i Gerbydau / Swept Path and Access Plan
Trac Mynediad Arfaethedig / Proposed Access Tracks
Manylion Mynediad Arfaethedig / Proposed Access Details
Cysyniad Systemau Draenio Cynaliadwy 1 / SUDS Concept – Sheet 1
Cysyniad Systemau Draenio Cynaliadwy 2 / SUDS Concept – Sheet 2
SUDS Details
Llwybr Cebl Gwifren Breifat 1 / Private Wire Cable Route 1
Llwybr Cebl Gwifren Breifat 2 / Private Wire Cable Route 2
Llwybr Cebl Gwifren Breifat 3 / Private Wire Cable Route 3
Llwybr Cebl Gwifren Breifat 4 / Private Wire Cable Route 4
Lleoliad Is-orsaf Ysbyty / Hospital Substation Location
Manylion Is-orsaf Ysbyty / Hospital Substation Detail

Datganiad Dylunio a Mynediad / Design and Access Statement
Asesu’r Cynllunio / Fferm Solar Coed Elái
Coed Ely Planning Appraisal
Asesiad Ecolegol / Ecological Assessment
Cynllun Gwarchod Bywyd Gwyllt / Wildlife Protection Plan
Arfarniad Tirwedd a Gweledol / Landscape and Visual Appraisal
Ffigyrau Arfarnu Tirwedd a Gweledol / Landscape and Visual Appraisal Figures
Asesiad Golau / Glint Assessment
Datganiad Trafnidiaeth / Transport Statement
Cynllun Rheoli’r Traffig Adeiladu / Construction Traffic Management Plan
Asesiad Canlyniadau Llifogydd / Flood Consequences Assessment
Asesiad Risg Rhagarweiniol ac Adolygiad Asesiad Risg o Gloddio / Preliminary Risk Assessment and Coal Mining Risk Assessment Review
Tystiolaeth o Gysyniad Systemau Draenio Cynaliadwy / SuDS Proof of Concept
Adroddiad Bwrdd Gwaith Archaeoleg / Archaeology Desktop Report

Should you wish to make any comments on the proposed application please address them
to:
[email protected]
or
The Urbanists, The Creative Quarter, 8a Morgan Arcade, Cardiff, CF10 1AF by the 8th
August 2023

Ready to work together?

We are more than happy to discuss any project, any size, at any time.